sn 2015

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 15(8)2015
Rok: 2015
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

PL ISSN: 1689‐6416

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy (.pdf - wersja online)

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu, ochronie baz danych.

I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Tamara Zacharuk

 

    Kształcenie studentów niepełnosprawnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Streszczenie: W artykule zaprezentowane zostały doświadczenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w zakresie kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami.

13

Janina Florczykiewicz

 

  Interdyscyplinarność arteterapii − sztuka jako przestrzeń działania arteterapeutycznego

Streszczenie: Początki arteterapii lokują się w sferze praktyki i są związane z wykorzy-stywaniem środków artystycznych i form aktywności z obszaru sztuki do poprawy funkcjonowania jednostki. Rozwojowi metod i form działań arteterapeutycznych towa-rzyszy słaba podbudowa teoretyczna, co jest przyczyną wielu nieścisłości i nieporozu-mień. Artykuł jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania teorii arteterapii.

25 

Laura Izabela Jurga

 

  Nauczanie włączające szansą na edukację dzieci z niepełnosprawnością

Streszczenie: Proces akceptacji dziecka z niepełnosprawnością zaczyna się w rodzinie. Tu też rozpoczyna się pierwszy etap integracji dziecka ze społeczeństwem. Najważniejsze jest, by niepełnosprawność dziecka nie przesłaniała jego osobowości i naturalnych, dziecięcych potrzeb.

 43

Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz

 

  Warsztat twórczy jako obszar poszerzania samowiedzy − metodyczne aspekty pedagogiki inkluzyjnej

Streszczenie: W artykule podjęto zagadnienie zastosowania autorskiej metody warsztatu twórczego przy kreacji plastycznej w realizacji celów formułowanych na gruncie pedagogiki inkluzyjnej. Wymiar pedagogiczny warsztatu ujawnia się w jego ukierunkowaniu na rozwój podmiotowy.

 53

Hanna Żuraw

 

  O nowy humanizm w edukacji

Streszczenie: W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nieredukcjonistyczną wizję całościowej, zhumanizowanej edukacji. Podstawą analiz uczyniono krytyczną refleksję nad stanem działania instytucji oświatowych. Następnie odwołano się do tradycji humanistyki i koncepcji eksponujących potrzebę kształcenia człowieka jako całości, skupiając się na perspektywie pedagogiki kultury.

 65

Beata Bocian-Waszkiewicz

 

  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela

Streszczenie: Edukacja inkluzyjna polega na włączeniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisko ich zdrowych rówieśników i daje szansę uczęszczania do szkoły w ich miejscu zamieszkania. Dlatego podstawowym obowiązkiem jest zorganizowanie dla nich warunków nauki i wyrównywania szans edukacyjnych.

 85

Marek Mudant

 

  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu − policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie

Streszczenie: Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Realizując powyższe ustawowe zadania, policja, jako pierwszy podmiot, zaczęła wcielać w życie procedurę przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 99

Katarzyna Skalska

 

  Wsparcie społeczne a satysfakcja z życia studentów z niepełnosprawnością

Streszczenie: Studiowanie osób z niepełnosprawnością staje się zjawiskiem coraz bar-dziej powszechnym na polskich uczelniach wyższych. Obok podejmowanych przez uczelnie działań pod kątem dostosowania procesu dydaktycznego ważne jest także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o predyktory satysfakcji życiowej studentów z niepełnosprawnością. Zamierzeniem niniejszego artykułu jest określenie charakteru związku pomiędzy satysfakcją życiową studentów z niepełnosprawnością a otrzymywanym wsparciem społecznym.

 119

Katarzyna Marciniak-Paprocka

 

  Ewaluacja kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony został zmianom w kształceniu osób niepełnosprawnych w Polsce. Oficjalne dokumenty nakazujące kształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce pojawiły się w początkach niepodległości, kiedy ukazał się dekret Naczelnika Państwa o obowiązku szkolnym.

 137

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Beata Gulati

 
  Międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu studentów niesłyszących i niedosłyszących na poziomie szkoły wyższej − krótka charakterystyka

Streszczenie: Autorka prezentuje krótki opis międzynarodowego doświadczenia w nauczaniu studentów niedosłyszących i niesłyszących na poziomie szkoły wyższej za granicą i w Polsce. USA i Zjednoczone Królestwo pokazane są jako wiodące kraje ze słynnymi ośrodkami Uniwersytetem Gallaudet oraz Studiami dla Niesłyszących w Uniwersytecie w Bristolu.

 151

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Mariusz Dobijański

 
  Rozwój potencjału osób niedostosowanych społecznie. System diagnozy efektów procesu resocjalizacyjnego wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego

Streszczenie: Intencją autora artykułu jest przybliżenie problemu diagnozy przebiegu procesu resocjalizacyjnego. Oczekiwania stawiane przed placówkami wychowawczymi dotyczą przede wszystkim efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

 159

Oksana Kotormus, Marzena Lisowska

 
  Integracja to nie tylko szkoła integracyjna

Streszczenie: niniejszym artykule podjęto próbę ukazania znaczenia zindywiduali-zowanych działań integracyjnych ukierunkowanych na wsparcie dziecka z diagnozą autyzmu.

 173

Lesya Smerechak

 
  Профессиональные ожидания студентов с функциональными ограничениями (за результатами исследования студентов Дрогобычского Государственного Педагогического Университета имени Ивана Франко)

Streszczenie: Автором раскрыты факторы высшего учебного заведения, влияющие на профессиональные ожидания студентов с функциональными ограничениями.

 187

Małgorzata Bednarczyk

 
  Hipoterapia jako forma rehabilitacji i wsparcia włączania społecznego osób niepełnosprawnych

Streszczenie: Hipoterapia jest jedną z form ćwiczeń leczniczych. Jest również przykładem na wykorzystanie dóbr przyrody w leczeniu niepełnosprawności zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Artykuł podejmuje zagadnienie zastosowania koni w terapii osób z niepełnosprawnością.

 207

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Aleksandra Wikieł-Dudała

 
  Scenariusz warsztatu arteterapeutycznego „Stawanie się − autoportret symboliczny” dotyczący kształtowania osobowości

Streszczenie: W prezentowanym artykule przedstawiono scenariusz warsztatu arteterapeutycznego, opartego na autorskiej koncepcji warsztatu twórczego prof. Eugeniusza Józefowskiego. Celem warsztatu jest kształtowanie osobowości.

221

Beata Bocian-Waszkiewicz

 
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH − KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (cz. 2)

Streszczenie: Autorka przedstawia scenariusz zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie podstawowych kompetencji interpersonalnych.

227

V. Recenzje i sprawozdania

Monika Wojtkowiak

 
  Recenzja książki: Anna Kieszkowska, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Kraków 2012

Streszczenie:Powrót do warunków wolnościowych wydaje się ciągle tematem traktowanym nieco pobocznie w literaturze pedagogicznej. Nie brakuje wprawdzie cennych opracowań odnoszących się do zagadnień pedagogiki postpenitencjarnej, ciągle jednak daje się odczuć niedostatek tych, które odnoszą teorię do praktyki, wspartych badaniami. Tę lukę wydaje się uzupełniać praca pt. „Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne” autorstwa Anny Kieszkowskiej.

237

Leszek Ploch

 
  Jubileusz 30-lecia działalności artystycznej Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowiacy”

Streszczenie:Już trzydzieści lat temu dostrzeżono, że osoby z niepełno-sprawnością intelektualną, problemami zdrowia psychicznego, osoby z zespołem Aspergera z trudem realizują stawiane im przez życie wymagania. Bez odpowiedniego wsparcia ze strony otoczenia jednostki te doświadczają wielu niepowodzeń zarówno w sferze edukacyjnej, jak i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Jedną z propozycji pomocy tym osobom była inicjatywa podjęta w 1985 r. powołania do życia folklorystycznego zespołu, w skład którego przy-jęto uzdolnione artystycznie jednostki z niepełnosprawnością..

245

Beata Gulati

 
  Motyle i Lodołamacze, czyli jak działa system wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach

Streszczenie: Dwie statuetki Motyl i Lodołamacze, które otrzymał Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach za program kształcenia integracyjnego studentów z niepełnosprawnościami, dały autorce tego artykułu inspirację, aby przyjrzeć się, jak studenci ze swoimi potrzebami edukacyjnymi wpływają na działania Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

249

Ewa Nasiłowska

 
  II Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej

Streszczenie: W dniach 15-16 kwietnia 2015 roku Uniwersytet Przyrodniczo- -Humanistyczny w Siedlcach gościł w swoich progach blisko 100 uczestników II Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej. Naukowcy, eksperci i praktycy z Polski i z zagranicy zajmujący się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej – w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego, obradowali w tym roku pod hasłem „Edukacja inkluzyjna”.

257