okładka

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 14(7)204
Rok: 2014
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

PL ISSN: 1689‐6416

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy (.pdf - wersja online)

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu, ochronie baz danych.

I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Andrzej Bałandynowicz

 

    WIEDZA I SAMOŚWIADOMOŚĆ W PROCESIE EDUKACJI DOTYCZĄCEJ SEKSUALNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Streszczenie: W artykule autor pochyla się nad problematyką podmiotowości, autonomią i godnością osób z niepełnosprawnością. Rozważaniom poddaje dekalog praktycznych oddziaływań pomocowych, zakres terapii i kontroli społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

13

Hanna Żuraw

 

  STUDENCI NIEPEŁNOSPRAWNI DOBY PONOWOCZESNOŚCI W POLSCE

Streszczenie: W nawiązaniu do cech życia doby współczesnej pokazuję problemy niepełnosprawnych studentów w polskich szkołach wyższych. Liczba studentów niepełnosprawnych w polskich szkołach wyższych systematycznie wzrasta. Powstaje pytanie, jak radzą sobie z wyzwaniami stwarzanymi przez studia, z wymaganiami programowymi i z życiem z dala od rodziny. W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadziłam badania własne.

69 

Bozhidara Kriviradeva, Atanasia Stoynova

 

  THE IMPACT OF MANAGEMENT ON THE EFFECTIVENESS IN SOCIOEDUCATIONAL INSTITUTIONS

Streszczenie: This article presents the results of an empirical study, whose main purpose is to establish a managment style that is best for socio-educational organizations according to their specifity. The study was conducted in a government and three nongovernmental organizations.

 91 

Mariela Georgieva

 

  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN BULGARIA − PRESENT AND PROSPECT

Streszczenie: The present paper is focused on the development of social entrepreneurship and social enterprises in Bulgaria. The article presents a theoretical analysis of the legislation that regulates the existence of social enterprises in the country. It outlines and describes the main aspects and effect of social enterprises activity at present.

 105

Anatolij Smantser

 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Streszczenie: The article high lights the theoretical and methodological aspects of the simu-lation training of future teachers to work in inclusive education , the essence of the model is defined as the equivalent descriptions of real actions of the future teachers in inclusive education is a component of the model.

 119

Olga Viktorovna Tzarkova, Tatiana Aleksandrova Rabota

 

  THE PHENOMENON OF FRUSTRATION DURING ADOLESCENCE AND EARLY YOUTH

Streszczenie: The article presents the issues of frustration and its impact on development and social functioning of units in adolescence and early youth. It analyzes the definitions, scien-tific theories and the current state of research on the issue of frustration. Growing up is a period of time in which there is a need to cope with societal needs and new challenges. It's time to overcome a variety of problems.

 141

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Ewa Nasiłowska

 
  GEMEINSAM LEBEN LERNEN E.V. – IDEE DER INKLUSIVEN WOHNGEMEINSCHAFTEN IN MÜNCHEN - DEUTSCHLAND

In dem nachstehenden Text ist die praktische Umsetzung der Idee von dem inklusiven Leben vorgestellt worden. Die in München von Gemeinsam leben lernen e.V betriebenen Wohngemeinschaften sind eines von vielen Beispielen für das in-klusive Zusammenwohnen der Menschen mit und ohne Behinderung, die in ganz Deutschland realisiert werden.

 155

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Marzena Lisowska

 
  CZY POWIEDZIEĆ DZIECKU O DIAGNOZIE ZESPOŁU ASPERGERA? – STUDIUM PRZYPADKU

Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie nurtujące nie-jednego rodzica czy też specjalistę, spotykających na co dzień dzieci z zespołem Aspergera. pierwszej części artykułu poświęcono uwagę aspektom wychowania dziecka z niepełnosprawnością w oparciu o literaturę oraz badania naukowe. W kolejnej części przybliżono sylwetkę 10-letniego chłopca z zespołem Aspergera, podając najistotniejsze obszary fizycznego i psychicznego dojrzewania rejestrowane przez rodziców dziecka od jego urodzenia do dziesiątego roku życia włącznie.

 163

Alicja Antas-Jaszczuk, Sergiy Nikitin

 
  TZASTOSOWANIE TECHNOLOGII W PROCESIE REWALIDACJI OSÓB Z WADAMI SŁUCHU(Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej „Rabarbar”)

Streszczenie: Artykuł podejmuje zagadnienie zastosowania najnowszych urządzeń technicznych w rewalidacji osób z wadą słuchu. Autorzy zaprezentowali główne obszary wykorzystania mediów w zaspokajaniu potrzeb językowych dzieci z wadą słuchu, m.in.: multimedialne programy wspomagające umiejętność czytania z ust, nauczania języka migowego, programy dydaktyczne, logopedyczne, komputerowe metody wizualizacji sygnału mowy oraz urządzenia diagnozujące.Zaakcentowali również rolę i znaczenie zastosowania mediów jako szansy na intensyfikację działań rewalidacyjnych stwarzających osobom niesłyszącym nowe możliwości komunikacji, nauki oraz przygotowania do samodzielnego życia.

 173

Nadzeya Ulasiuk

 
  TEACHING FREE WRITING

Streszczenie: Przy nauczaniu języków obcych wiele uwagi poświęca się nauczaniu pisania. W artykule opisano główne rodzaje pisma, których opanowanie sprzyja rozwojowi logicznego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej.

 185

Viktoria Vitalevna Loboda

 
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Streszczenie: The article discusses the challenges of information society faced by educators on the way towards achieving the openness of education, its flexibility in the construction of individual learning paths (trajectories) and opportunities for inclusive education with. the use of Internet technologies. It defines the role of eLearning network aimed at improving the system of teaching students with hearing impairments and developing their life competences. The model of effective management of eLearning resources, the virtual environment and the learners’ motivation is described. The article also presents the results of workshops aimed at training tutors able to conduct eLearning for young people with special needs.

 191

Paulina Kiczko-Kamut

 
  PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY „KOLORY TĘCZY” SZANSĄ NA ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Streszczenie: W artykule zwrócono szczególną uwagę na problemy, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne intelektualnie, podjęto rozważania na temat poziomu kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych. Przedstawiono również doświadczenia z realizacji programu socjoterapeutycznego „Kolory Tęczy”, który jest cyklem 14 warsztatów skierowanych do osób mających trudności w radzeniu sobie z sytuacjami streso-wymi oraz konfliktowymi.

 203

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Beata Bocian-Waszkiewicz

 
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH − KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (cz. 1)

Streszczenie: Autorka przedstawia scenariusz zajęć wychowawczych mających na celu kształtowanie podstawowych kompetencji interpersonalnych.

213

Paulina Kiczko-Kamut

 
  „PLASTUSIOWA RĄCZKA” − SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH DOTYCZĄCY ROZPOZNAWANIA I NAZYWANIA CZĘŚCI CIAŁA

Streszczenie: Zaprezentowany scenariusz zajęć zawiera propozycje, które mają na celu uczenie rozpoznawania i nazywania części ciała. Wykorzystane w scenariuszu propozycje zabaw i ćwiczeń sprzyjają kształtowaniu orientacji w schemacie własnego ciała.

217

Dorota Zbroszczyk, Marta Franaszczyk

 
  SCENARIUSZ ZAJĘĆ WŁĄCZAJĄCYCH

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie elementów kształtowania umiejętności życiowych, takich jak: współpraca, integracja i włączanie. Proponowany scenariusz zajęć włączających skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej z klas 4-6, do realizacji na godzinie wychowawczej. W upowszechnianie tej koncepcji, jako istotnego ogniwa edukacji dzieci i młodzieży, włącza się między innymi organizacja międzynarodowa UNICEF.

221

V. Recenzje i sprawozdania

Ewa Jówko

 
  RECENZJA KSIĄŻKI WŁĄCZANIE SPOŁECZNE W PLACÓWCE SPECJALNEJ, AUTOR LESZEK PLOCH, WYDAWNICTWO DIFIN, WARSZAWA 2011

Streszczenie:Opracowanie zawiera recenzję książki autorstwa Leszka Plocha pt. Włącza-nie społeczne w placówce specjalnej. Książka jest dedykowana przyszłym i obecnym pedagogom, terapeutom, studentom pedagogiki oraz rodzicom. Autor książki na podstawie długoletnich doświadczeń, a także prowadzonych badań przedstawia strategię i model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

229

Ewa Nasiłowska

 
  I MIĘDZYNARODOWY KONGRES INKLUZJI SPOŁECZNEJ

Streszczenie:W dniach 2-4 kwietnia 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczo- -Humanistyczny w Siedlicach w gmachu Wydziału Humanistycznego gościł blisko 100 uczestników I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej z Polski i z zagranicy. Celem Kongresu było skupienie wokół środowiska akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach naukowców, ekspertów i praktyków zajmujących się różnymi aspektami problematyki inkluzji społecznej, w tym edukacji, pracy i rozwoju zawodowego, życia kulturalnego i społecznego, a tym samym stworzenie możliwości współpracy interdyscyplinarnej między ośrodkami naukowymi, placówkami i instytucjami działającymi w zakresie opieki i inkluzji społecznej.

235