Student_2013

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 13(6)2013
Rok: 2013
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

PL ISSN: 1689‐6416

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 
Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy (.pdf - wersja online)

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu, ochronie baz danych.

I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Lesław Pytka

 

    O karze, tolerancji i dobroczynności w pedagogice resocjalizacyjnej

Streszczenie: W artykule autor rozważa powiązanie trzech nurtów pedagogiki: z jednej strony – segregacyjnego, integracyjnego oraz inkluzyjnego z pojęciami etycznymi, takimi jak: kara, tolerancja i dobroczynność (miłosierdzie), z drugiej zaś – z trzema paradygmatami uprawiania nauki i trzema odmianami pedagogiki jako dyscypliny teoretycznej i praktycznej.

13

L. Azarova, A. Chekalina

 

  Technological aspects of the development of gender-consciousness of the teacher

Streszczenie: The article presents studies of the material development of gender identi-ty card. The authors analyze the theoretical and methodological approaches to the categories of gender identity and treat psychological and educational technology programs, developing gender identity.

33 

Ewa Jówko

 

  Klimat społeczny w szkole inkluzyjnej

Streszczenie: Autorka przedstawiła w artykule teoretyczne ujęcie zagadnienia związanego z budowaniem klimatu społecznego w szkole inkluzyjnej. W publikacji ukazano pewne dążenia i kierunki zmian, jakich należy dokonywać w masowych szkołach, aby poprawić jakość funkcjonowania tych placówek, tak by kierowały się one ideą edukacji włączającej.

 43 

Daria Rolka

 

  Charakterystyka edukacja osób niepełnosprawnych w Polsce – wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli

Streszczenie: Nieustanny wzrost liczby osób niepełnosprawnych w społeczeństwie znacząco wpływa na zwiększanie rangi tegoż zjawiska pośród innych kwestii czy problemów natury społecznej. Obecnie rozważania dotyczące niepełnosprawności skłaniają się ku modelowi społecznemu, wskazującemu na ogromną rolę społeczeństwa jako czynnika upośledzającego.

 61

Katarzyna Marciniak-Paprocka

 

  Zmiany wprowadzone w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po 30 kwietnia 2013 roku

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie szczegółowo zmian, jakie zo-stały wprowadzone w 2013 roku, w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 75

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Katarzyna Marciniak‐Paprocka

 
  Kształcenie osób niepełnosprawnych we Holandii

Streszczenie: W prezentowanym artykule zamieszczone zostały informacje na te-mat kształcenia osób niepełnosprawnych w Holandii. Zgodnie z polityką oświatową tego kraju, istnieją dwie ścieżki pracy z uczniem niepełnosprawnym. Nauczanie dziecka w szkole specjalnej stosowane jest w przypadkach koniecznych, natomiast zawsze, kiedy jest to możliwe, powinno odbywać się w szkole z rówieśnikami pełnosprawnymi. Początki kształcenia specjalnego w Holandii sięgają XVII wieku.

 89

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Hanna Dłutowska-Osik

 
  Kształcenie ustawiczne w opinii nauczycieli studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni

Streszczenie: Pojęcie kształcenie ustawiczne może być używane na przemian z określeniami: kształcenie, rozwój przez całe życie, kształcenie ciągłe. To wymagania dzisiejszych czasów. Wzrasta świadomość spo-łeczeństwa co do potrzeb uzupełniania kwalifikacji, a także podejmowania działań w celu przygotowania, zmotywowania dziecka do nauki już od najmłodszych lat. Popularność zdobywa tak zwany e-learning, czyli kształcenie na odległość, dostęp do wiedzy w każdym momencie i w dowolnym sprzyjającym nam miejscu. Celem niniejszej pracy jest próba ustalenia efektywności, motywacji kształcenia na odległość w opinii nauczycieli - słuchaczy studiów podyplomowych jednej z warszawskich uczelni.

 101

Justyna Juszczk

 
  Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej (Studium przypadku na przykładzie grupy teatralnej „Rabarbar”)

Streszczenie: Artykuł „Teatr osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście inkluzji społecznej” jest studium przypadku zespołu „Rabarbar”, działającego przy PŚDS w Mińsku Mazowieckim oraz ŚDS przy MOPR Siedlce. Grupa teatralna zło-żona jest z 26 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Opisana historia przedstawia wpływ teatru na rozwój psychospołeczny niepełnosprawnych aktorów. W tekście szczególnie zwrócono uwagę na aspekt społecznych właściwości teatru. Spektakl pt. „Ciaptak czyli rzecz o tolerancji” zaprezentowano w perspektywie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. Sztuka miała charakter społeczny i została skierowana do młodzieży ponadgimnazjalnej. Młodzież pełnosprawna wspólnie z osobami niepełnosprawnymi przygotowała projekt teatralny „Ciaptak”, który poruszał tematykę dotyczącą akceptacji oraz wykluczenia. Przedstawiono także zagadnienie, na ile i jaka powinna być integracja, aby była trwałą i pozytywną zmianą w środowisku lokalnym. Wskazano na ważną wartość inkluzji społecznej poprzez teatr w społeczności lokalnej na przykładzie grupy teatralnej Rabarbar.

 113

Halina Grzeszczuk

 
  Rola i znaczenie tłumacza języka migowego

Streszczenie: Autorka, będąc czynnym tłumaczeniem języka migowego, w swoim artykule ukazuje rolę i zadania tłumacza języka migowego oraz przedstawia problemy związane z tłumaczeniem migowym.

 129

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Beata Bocian-Waszkiewicz

 
  Scenariusz zajęć profilaktyczno‐wychowawczych dotyczący kształtowania poczucia własnej wartości (cz. 2)

Streszczenie: Zaprezentowany scenariusz zawiera propozycje zajęć, które mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości.

143

V. Recenzje i sprawozdania

Karol Osiak

 
  Recenzja książki Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne, autor Ditta Baczała

Streszczenie: Niepełnosprawność intelektualna a kompetencje społeczne skierowana jest szczególnie do osób pracujących i mających kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Autorka zwraca uwagę, że osoby niepełnosprawne często wychowywane są w sposób nadopiekuńczy lub nadgorliwy co powoduje ich niesamodzielność i bezradność a w rezultacie prowadzi do problemów z asertywnością. Autorka przedstawia i opisuje szczegółowo niezależnie prowadzone badania. Celem tych badań było określenie poziomu umiejętności społecznych u osób dorosłych z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

151

Radosław Zgierun

 
  START(ujemy) z ECDL!

Streszczenie: Opis projektu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-dlcach pn. „START(ujemy) z ECDL!”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

155