student 2009

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 9(2)2009
Rok: 2009
Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

PL ISSN: 1689‐6416

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Kazimierz Popielski

 
    Wsparcie, podtrzymanie i wzmocnienie - analiza egzystencjalno-poznawcza

Streszczenie: Podtrzymanie najczęściej wiąże się z sytuacjami i okolicznościami temporalności dziania się ludzkiej egzystencji. Wzmocnienie odnosi się do działań związanych ze strukturyzacją i restrukturyzacją życia psychicznonoetycznego: chodzi tu o uaktywnienie rozwoju dojrzałości osobowościowej i motywacji „ku życiu". Wsparcie i wzmocnienie są to dwa różne, choć komplementarne procesy i potrzeby życia towarzyszące rozwojowi ludzkiej egzystencji. Wsparcie ma bardziej charakter socjalny. Odwołuje się do aktywności sił, reguł życia społecznego. Wzmocnienie jest bardziej jakością psychologiczną. Służy zasilaniu naturalnych pragnień, zasobów i możliwości jednostek. Jedne i drugie strukturyzują i rozwijają egzystencję i kształtują jej „bycie i stawanie się".

13

Sławomir Sobczak

 
  Koncepcja inkluzji w teoriach resocjalizacji jako przeciwdziałanie ekskluzji społecznej

Streszczenie: Pedagogika resocjalizacyjna jest nauką teoretyczną i prakseologiczną o celach, treściach, sposobach, metodach, środkach i formach organizacyjnych postulujących, optymalizujących i realizujących procesy i zjawiska społeczno–osobowościowe, które dotyczą opieki, wychowania i terapii w aspekcie wykluczenia społecznego, w celu readaptacji, reintegracji, czy rehabilitacji społecznej. A zatem, jak się na ogół przyjmuje, jest ona nauką multidyscyplinarną [Czapów, Jedlewski, 1971; Pytka, 2005] o powtórnej socjalizacji, włączeniu do społecznie akceptowanego funkcjonowania [Bałandynowicz, 2006; Zacharuk, 2008], zgodnie z przyjętą metodologią nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych (społecznych), zaś przez fakt, że resocjalizacja dotyczy kreującego, twórczego rozwoju człowieka [Konopczyński, 2006] oraz jego indywidualnej i interakcyjnej egzystencji, słusznie współcześnie pedagogikę resocjalizacyjną
sytuuje się w systemie nauk stosowanych społecznie.

33

Дора Левтерова

 
  Интеграция, социализация, воспитание лиц с нарушениями (Integracja, socjalizacja, wychowanie
osób niepełnosprawnych)

Streszczenie: Autorka podkreśla w pracy, że integracja ludzi niepełnosprawnych
związana jest z:
  • kontaktami społecznymi [Stinson & Whitmire 1991],
  • przyjęciem społecznym [Wright 1983; Yuker 1988; Coyner 1993],
  • społecznym udziałem [Hyde & Power 2004; Hunt & Hunt 2000],
  • systemem wartości [Keany & Glueckauf 1999; Bolton 2001; Antonak & Livneh 2000],
  • potrzebami socjalnymi [Foreman 2001; Forlin, Jobling & Carroll 2001; Hobbs T. & Westing D.L. 1998],
  • równymi prawami, równą odpowiedzialnością równym statusem.

47

Ewa Kozarska, Jowita Sobiczewska

 
  Bibliograficzna baza danych „Problemy Niepełnosprawnych”

Streszczenie: Ostatnie lata to okres intensywnego propagowania idei integracji. Mimo to niepełnosprawni studenci należą jeszcze do rzadkości. Bariery psychologiczne, prawne, administracyjne, a przede wszystkim architektoniczne stanowią dla nich skuteczną zaporę w zdobywaniu wiedzy i integrowaniu się ze społeczeństwem.

75

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Ewa Nasiłowska

 
  Integracja osób niepełnosprawnych w systemie edukacji wyższej w Austrii

Streszczenie: Warunki studiowania osób niepełnosprawnych określa Ustawa o uniwersytetach z roku 2002 (Universitätsgesetz 2002 – UG 2002). Zgodnie z zapisami Ustawy (UG 2002 §2 ust. 11) wszystkie uniwersytety zobowiązane są do umożliwienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i w życiu uczelni poprzez likwidację barier  architektonicznych, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także odpowiednią adaptację miejsc pracy i nauki.

85

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Małgorzata Michalak

 
  Akceptacja osób przewlekle chorych w społeczeństwie

Streszczenie: Osoby chore mają takie same potrzeby rozwojowe jak ludzie zdrowi, lecz napotykają trudności z ich realizacją z powodu ograniczeń i wymagań związanych z choroba przewlekłą. Postęp medycyny w chorobach przewlekłych oraz znaczna edukacja społeczna umożliwiła osobom niepełnosprawnym, w tym przewlekle chorym uczęszczanie do szkół, studiowanie, znajdywanie zatrudnienia i osiąganie sukcesów zawodowych i naukowych.

95

Anna Siliwoniuk

 
  Student niesłyszący o kształceniu wyższym oraz o integracji

Streszczenie: Wyniki badań, jakie udało mi się otrzymać, są jedynie wycinkiem tego, jak powinno wyglądać nauczanie osób z dysfunkcją narządu słuchu. Są to cenne wskazówki pochodzące ze strony niesłyszących studentów Akademii Podlaskiej do nas wszystkich, do pedagogów i nauczycieli, co mamy robić, aby osoby niesłyszące czuły się w pełni uczniami, studentami.

123

Ewa Jagiełło, Anna Klim-Klimaszewska, Tamara Zacharuk

 
  Integracja w przedszkolu

Streszczenie: Temat niniejszego artykułu dotyczy wprowadzenia równoległego systemu liczenia do tego, którym posługujemy się na co dzień. Nasz eksperyment matematyczny obejmuje najstarszą grupę przedszkolną - sześciolatki. Ponieważ są to małe dzieci, więc nie sposób wprowadzać nowego zagadnienia metodą wykładu. Musimy przenieść się do świata baśni wykorzystując „fantastyczne” postacie oraz nawiązując do sytuacji z życia codziennego, zabaw, gier i zagadek. Z wieloletnich doświadczeń wynika, iż doskonałym narzędziem przynoszącym efekty w przekazywaniu wiedzy matematycznej, nawet dość  skomplikowanej, jest pieniądz. Dzieci od najmłodszych lat towarzyszą rodzicom przy zakupach, gromadzą w skarbonkach pieniążki na swoje potrzeby. Dlaczego system dwójkowy? Ponieważ nie jest potrzebny zbyt duży, skomplikowany zakres liczenia. Wystarczy, aby przedszkolak posiadał umiejętność liczenia do dwóch, a przecież potrafi to już trzylatek, kiedy po raz pierwszy przekracza próg przedszkola. Nadrzędnym celem tych zajęć jest lepsze i sprawniejsze zrozumienie układu dziesiątkowego w początkowych klasach szkoły podstawowej. Zwłaszcza zagadnienia przenoszenia jedności rzędu wyższego do rzędu niższego i zamiana jej na 10 jednostek rzędu niższego. Jest to abstrakcja nie tylko dla sześciolatka, lecz także dla dziesięciolatka. Wprowadzając liczebniki dwójkowe od początku nauki, z jednej strony budujemy powoli drugi język dla liczb,
z drugiej strony mamy łatwe odniesienia geometryczne na osi liczbowej. W ten sposób pojęcie liczby staje się bogatsze i pełniejsze. Wykorzystujemy więc możliwości, jakie daje strefa najbliższego rozwoju Wygodzkiego.

149

Agnieszka Andrzejewska, Mariusz Podpora  
  Adaptacja i formy udostępniania materiałów dydaktycznych dla czytelników z niepełnosprawnością wzroku w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Streszczenie: Osoby z niesprawnością wzroku mają bardzo ograniczony dostęp do informacji wizualnej. Szczególnie dotkliwy dla nich jest znikomy dostęp do słowa drukowanego, co skutkuje drastycznym zmniejszeniem możliwości kształcenia się. Podręczniki akademickie w druku brajla lub z powiększoną czcionką w ogóle nie ukazują się. Tak zwana „książka mówiona” to przeważnie beletrystyka. Nawet w publikacjach wydawanych systemem brajla elementy graficzne nie zawsze są uwzględniane w wystarczającym stopniu.

161

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Beata Bocian

 
  Scenariusz zajęć integracyjnych

179

V. Recenzje i sprawozdania

Tamara Zacharuk

 
  Recenzja książki prof. dr hab. Mirosława Dyrdy pt. „Pedagogika społeczna. O aspiracjach, jakości i sensie życia”. Warszawa 2008

185