student 2011

Tytuł: Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy.


Wolumin: 11(4)2011
Rok: 2011
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja naukowa: Tamara Zacharuk

PL ISSN: 1689‐6416

Redakcja czasopisma "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" informuje, iż wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.


Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy (.pdf - wersja online)

Czasopisma w wersji online i ich zawartość, łącznie z abstraktami są chronione prawem autorskim i podlegają każdemu odnośnemu prawu autorskiemu, ochronie baz danych.

I. Z teorii pedagogiki integracyjnej

Milena Nazarczuk

 
    Sfera kontaktów społecznych uczniów z niepełnosprawnością wzrokową uczęszczających do szkół integracyjnych i ogólnodostępnych – raport z badań

Streszczenie: Zaprezentowane w artykule wyniki badań pozwalają na wysunięcie wniosków praktycznych w kontekście planowania, organizowania i przebiegu wspólnego nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową z ich widzącymi rówieśnikami.

11

Yonka Parvanova

 
  Community‐based program for drug prevention in schools (case study)

29

Paweł Szmitkowski

 
  Prawno‐organizacyjne podstawy ochrony ludności o specjalnych potrzebach w sytuacjach kryzysowych

Streszczenie: Bezpieczeństwo ludności cywilnej w sytuacjach związanych z występowaniem zagrożeń o charakterze powszechnym oraz nadzwyczajnym jest jednym z głównych wyzwań dla Rzeczypospolitej Polskiej. W obecnej sytuacji brak jest jednak jasnych i spójnych regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych. Jedyne regulacje oddające w części istotę problemu dotyczą funkcjonowania zakładów pracy chronionej. W związku z tym zasadne jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji w tym zakresie w celu wypracowania realnych i funkcjonalnych mechanizmów ochrony osób niepełnosprawnych w każdej sytuacji zagrożenia, w celu ich pełnej integracji społecznej.

39

Anna Skomiał

 
  Stopień akceptacji norm prawnych i moralnych przez młodzież przystosowaną i nieprzystosowaną społecznie

Streszczenie: Przedmiot przeprowadzonych badań stanowił stopień akceptacji norm prawnych i norm moralnych wśród młodzieży przystosowanej i nieprzystosowanej społecznie. W wyniku badań uzyskano wykaz zjawisk potępianych przez mężczyzn przystosowanych i nieprzystosowanych społecznie oraz taki sam wykaz dla kobiet. Przystosowane kobiety charakteryzują się większym liberalizmem niż nieprzystosowane kobiety, gdyż kobiety znajdujące się w grupie kontrolnej nie potępiły w najwyższym stopniu żadnego z badanych zjawisk. Natomiast kobiety z grupy eksperymentalnej w najwyższym stopniu potępiły 13 badanych zjawisk. Badani mężczyźni zarówno z grupy kontrolnej jak i eksperymentalnej charakteryzują się znacznym radykalizmem zarówno prawnym jak i moralnym. Prawie wszystkie zawarte w skali zjawiska zostały przez nich w znacznym stopniu potępione. Nie potępione zostały tylko trzy zjawiska, do których należą fałszowanie pieniędzy, współżycie
bez ślubu oraz sadyzm i masochizm seksualny.

47

II. Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Europie i na świecie

Jana Majerčíková

 
  Curriculum development in Slovakia

Summary: This article provides information about the two‐level model of curriculum development within the school system of the Slovak Republic. This involves the State and the School Curriculum. Both curricula are briefly characterised here. Further attention is given to school principals who serve as important links responsible for the development and quality of the curriculum of a specific school.

71

III. Z praktyki integracyjnej: terapia, gra, zabawa

Maria Owczarek

 
  Efekty pracy nauczyciela wspomagającego z uczniem niepełnosprawnym w szkole ogólnokształcącej z klasami integracyjnymi na przykładzie X LO w Radomiu

Streszczenie: Integracja w szkole pozwala uczniom niepełnosprawnym na kontakt z rówieśnikami oraz współdziałanie w społeczności klasowej i szkolnej. W znacznym stopniu pobudza wiarę w ich własne możliwości, motywuje do przezwyciężania trudności oraz własnych słabości, umożliwia rozszerzenie wiedzy i zainteresowań. Dla pozostałych dzieci integracja jest szansą niesienia pomocy słabszym. Uczy wrażliwości na drugiego człowieka, daje bagaż swoistych doświadczeń związanych z  kontaktem z osobą niepełnosprawną. Wspólne obcowanie obu grup uczniów stwarza im naturalne warunki spotykania się, zabawy, nauki, dzięki którym z jednej strony uczą się poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, z drugiej zaś tolerancji i akceptowania innych.

 83

IV. Scenariusze zajęć integracyjnych

Beata Bocian

 
  Scenariusz zajęć profilaktyczno‐wychowawczych – edukacja emocjonalna (cz. 2)

123

V. Recenzje i sprawozdania

Tamara Zacharuk

 
  Recenzja książki What Really Works in Special and Inclusive Education: Using evidence ‐ based teaching strategies, edited by D. Mitchell, London 2008, ISBN 9‐78‐041536‐925‐1

Streszczenie: Autor recenzowanej książki zauważa, że nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi potrzebują nowych strategii edukacyjnych, rozwiązań praktycznych opartych na dogłębnych rozważaniach teoretycznych. Praca dr. Mitchella dotyczy strategii nauczania w edukacji inkluzyjnej i zawiera prezentacje 24 strategii odpowiadających na pytanie: jak najlepiej organizować edukację włączającą?

131