Polityka prywatności

Artykuły w czasopiśmie Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy publikowane są zgodnie z licencją Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Zawartość numeru dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Redakcja kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE, stosując międzynarodowe standardy dla wydawców i autorów.
Diagramy Comittee on Publication Ethics w polskiej wersji językowej.

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI:

 • Do publikacji przyjmowane są oryginalne i twórcze wyniki badań, artykuły przeglądowe, scenariusze, recenzje.
 • Artykuły przesłane do wydawnictwa nie mogą być wcześniej publikowane ani też znajdować się w redakcji innych wydawnictw.
 • Przesłane do redakcji teksty winny spełniać warunki określone przez wydawnictwo.
 • Decyzja o przyjęciu przesłanego tekstu zależy od jego oryginalności, nowości oraz zgodności z określonym zakresem merytorycznym
 • Przesłane teksty artykułów winny mieć pełną adnotację dotyczącą danych (nazwisko, imię) Autora lub głównego Autora w przypadku prac zespołowych, afiliację, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Do tekstu należy załączyć podpisane oświadczenia autora.

PROCEDURA RECENZOWANIA:

Lista recenzentów podawana jest do publicznej wiadomosci przyjamniej raz w roku. Aktualna lista znajduje się jest na stronie internetowej czasopisma w zakładce „O czasopiśmie".
Publikacja zostaje poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów.
Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process". Oznacza to, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji).
Ostateczną decyzję o włączeniu artykułu do danego numeru czasopisma podejmuje Redaktor Naczelny

GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP:


Przypadki tzw. guest authorship i ghostwriting są bezwzględnie uznawane za nieetyczne i nie są akceptowane. Autorstwo należy ograniczyć do osób, które miały znaczący wpływ na ustalenie koncepcji, metod badawczych oraz realizacji badań.

W przypadku przygotowania tekstu przez kilku autorów, każdy z nich:

- musi udzielić odrębnej zgody na zgłoszenie materiału do publikacji

- jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wkładzie w powstanie tekstu.

Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą przez redakcję ujawniane, a informacje o nich zostaną przekazane instytucjom czy towarzystwom naukowym oraz innym jednostkom zatrudniającym autora.

Ważne informacje dla autorów


Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Objętość opracowania:
artykuł - objętość nie większa niż 20 znormalizowanych stron (40 000 znaków razem ze spacjami, przypisami i bibliografią).
recenzja - do 15 000 znaków,
opinie, glosy, polemiki - do 20 000 znaków,
sprawozdanie - do 10 000 znaków,
scenariusz, streszczenie 500-1000 znaków.

Tekst: format A4; czcionka Times New Roman 12 pkt.; interlinia 2; marginesy 25 mm ze wszystkich stron; odnośniki w indeksie górnym, wyrównanie do lewego i prawego marginesu (wyjustowanie); ciągła numeracja stron, w prawym dolnym rogu; bez dzielenia wyrazów, bez automatycznych wyróżnień i wyliczeń, akapity wyróżnione wcięciem 0,5 od lewej. Wyróżnienia w tekście należy zaznaczać za pomocą czcionki półgrubej (bold).

Przypisy: Należy jest sporządzać wg systemu harwardzkiego (Harvard Referencing System): cytując należy zawsze podać w nawiasie: autora/autorów, rok wydania i numer strony np.: [Kowalski, 1992, s. 244].

Cytaty w tekście głównym: gdy objętość cytatu przekracza 40 słów, należy umieścić go w osobnym akapicie z wcięciem, bez cudzysłowu. W innym przypadku fragment umieszcza się w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie. Nie należy stosować
kursywy.

Bibliografia: Wszystkie publikacje, na które autor artykułu się powołuje, powinny być umieszczone w bibliografii na końcu pracy, ułożone w kolejności alfabetycznej wg wzoru:

 1. Bień, W., Sokół, H., 1998, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
 2. Bludnik, I., 2009, Redukcjonizm w modelach neokeynesowskich, Ekonomista, nr 6, s. 761–774.
 3. GUS, 2009, Rocznik demograficzny 2008, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa
 4. Roth, J.D., 2010, Your Money. The Missing Manual, O'Reilly Media, New York, http://proquestbus.safaribooksonline.com/book/personalfinance/9780596809430
  [dostęp: 01.01.2011].
 5.  Somer, J. (red.), 1995, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz, Wydawnictwo Prawo Ochrony Środowiska, Wrocław
 6. Stefańska, M., 2001, Wizerunek przedsiębiorstwa, w: Mruk, H. (red.), Marketing. Nowości i trendy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 36–39
 7. Wikipedia, 2011, Łańcuch Markowa, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81a%C5%84cuch_Markowa [dostęp: 17.05.2011].

Do tekstu należy dołączyć:

 • Tytuł artykułu – umieszczony na stronie tytułowej w języku oryginalnym artykułu i w języku angielskim
 • Abstrakt – umieszczony na stronie tytułowej w języku oryginalnym artykułui angielskim (ok. 1000 znaków, czcionka 10 pkt., wyjustowanie).
  Abstrakt musi odzwierciedlać zawartość artykułu, gdyż dla większości czytelników jest on głównym źródłem informacji o przeprowadzonych
  badaniach. W abstrakcie należy użyć wszystkich słów kluczowych, aby ułatwić w przyszłości odnalezienie tego artykułu przez osoby zainteresowane.
  Abstrakt nie powinien powtarzać ani parafrazować tytułu tekstu; powinien być napisany w trzeciej osobie
  W abstrakcie należy wyróżnić co najmniej cztery spośród następujących kategorii informacji:
  - cel / teza (obowiązkowo)
  - koncepcja / metody badań (obowiązkowo)
  - wyniki i wnioski (obowiązkowo)
  - ograniczenia badań (opcjonalnie)
  - zastosowanie praktyczne (opcjonalnie)
  - oryginalność/wartość poznawcza (obowiązkowo)
 • Słowa kluczowe (czcionka 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu) w języku oryginalnym artykułu oraz w języku angielskim w sposób jednoznaczny określające główną tematykę artykułu. Słowa powinny być zapisane w mianowniku liczby pojedynczej, rozdzielone przecinkami. Pierwszym powinna być szczegółowa nazwa subdyscypliny, do której należy praca. Słowami kluczowymi nie mogą być terminy o charakterze ogólnym, terminy występujące powszechnie oraz spójniki, zaimki, przyimki. Słowami kluczowymi mogą być nazwy własne. Słowa kluczowe powinny być tak dobrane, by czytelnik mógł znaleźć tekst wyszukując go według słów kluczowych w elektronicznej bazie czasopism. Zachęcamy do używania możliwie standardowej, powszechnie stosowanej terminologii zarówno polskiej, jak i angielskiej, unikania neologizmów, metafor etc.
 • Dane o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy, ORCID, afiliacja, nazwa i adres miejsca pracy (stanowisko i pełnione funkcje), adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail.