Szanowi Państwo, 

artykuły w czasopiśmie Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy publikowane są zgodnie z licencją  Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Zawartość numeru dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Redakcja kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE, stosując międzynarodowe standardy dla wydawców i autorów.

Diagramy Comittee on Publication Ethics
w polskiej wersji językowej.

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI:

 • Do publikacji przyjmowane są oryginalne i twórcze wyniki badań, artykuły przeglądowe, scenariusze, recenzje.
 • Artykuły przesłane do wydawnictwa nie mogą być wcześniej publikowane ani też znajdować się w redakcji innych wydawnictw.
 • Przesłane do redakcji teksty winny spełniać warunki określone przez wydawnictwo: wytyczne wydawnicze_SN2016.pdf
 • Decyzja o przyjęciu przesłanego tekstu zależy od jego oryginalności, nowości oraz zgodności z określonym zakresem merytorycznym
 • Przesłane teksty artykułów winny mieć pełną adnotację dotyczącą danych (nazwisko, imię) Autora lub głównego Autora w przypadku prac zespołowych, afiliację, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Do tekstu należy załączyć podpisane oświadczenia autora.

PROCEDURA RECENZOWANIA:
 1. Lista recenzentów podawana jest do publicznej wiadomosci przyjamniej raz w roku. Aktualna lista znajduje się jest na stronie internetowej czasopisma w zakładce „O czasopiśmie".
 2. Publikacja zostaje poddane ocenie dwóch niezależnych recenzentów.
 3. Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process". Oznacza to, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 4. Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji do Redakcji (drogą elektroniczną, pocztą lub bezpośrednio w Redakcji).
 5. Ostateczną decyzję o włączeniu artykułu do danego numeru czasopisma podejmuje Redaktor Naczelny

Formularz recenzji do pobrania (.doc)

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP:

Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości pisma oraz w celu zapewnienia rzetelności naukowej Redakcja publikacji "Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy" wprowadziła procedurę mającą przeciwdziałać nielegalnym praktykom, do których zalicza się ghostwriting i guest authorship.

Zgodnie z powyższym:

 1. Składając artykuł do publikacji autor oświadcza, że jest jedynym Autorem i posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego materiału a dzieło to nie było wcześniej publikowane oraz że przysługują mu prawa autorskie do zamieszczonych w artykule opracowań graficznych i tabel oraz wykresów lub prawa autorskie do nich wygasły.
 2. W przypadku dzieła będącego wynikiem współpracy należy podać wkład poszczególnych autorów w powstały tekst (imię i nazwisko współautora, afiliację, procentowy udział współautora w powstaniu koncepcji, metodyki i samego dzieła)
 3. Autor zobowiązany jest do zadeklarowania i wyszczególnienia źródeł finansowania artykułu w ramach projektów badawczych, publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, itp.
 4. Składając artykuł do publikacji autor deklaruje, że w dziele nie występują zjawiska ghostwriting i guest autorship.

Redakcja oświadcza, że wszystkie wykryte przypadki naruszenia zasad rzetelności naukowej będą przez redakcję ujawniane, a informacje o nich zostaną przekazane instytucjom czy towarzystwom naukowym oraz innym jednostkom zatrudniającym autora.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting" i „guest authorship".
Z „ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship" („honorary authorship") mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

źródło: Polska Bibliografia Naukowa